ลักษณะสำคัญขององค์กร

Home / ลักษณะสำคัญขององค์กร

ลักษณะสำคัญขององค์กร (Organization Profile)

สภาพแวดล้อมขององค์กร

บริการหลัก (main service):      

          โรงพยาบาลสว่างอารมณ์เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง แบบองค์รวมครอบคลุม  4 มิติ ( ส่งเสริม  รักษา  ป้องกัน  ฟื้นฟู ) ในระดับปฐมภูมิเละทุติยภูมิ โดยให้บริการสุขภาพทั้งเชิงรุกและเชิงรับแก่ประชาชนในเขตอำเภอสว่างอารมณ์และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น อำเภอทัพทันและ อำเภอลาดยาวรวมถึงผู้รับบริการต่างถิ่นที่ผ่านมารับบริการ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนทรัพยากรให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย 8  แห่ง และเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาแพทย์ พยาบาล สาธารณสุขจากหลายสถาบัน

ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency) :    

    1.การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์   

    2.การให้บริการปฐมภูมิและทุติยภูมิครอบคลุมทั้งอำเภอตามแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัวตามแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System) เช่น โรคเรื้อรัง