โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
วิสัยทัศน์ (vision): เครือข่ายบริการที่มีคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข , พันธกิจ(Mission) : 1.จัดบริการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู คุ้มครองผู้บริโภคแบบองค์รวมเชื่อมโยงทุกระดับ 2.จัดระบบการส่งต่ออย่างมีมาตรฐาน 3.บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 4.สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายและประชาชน 5.สนับสนุนความรู้ด้านวิชาการในพื้นที่ , ค่านิยม (values) : ทีมเด่น เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สร้างสรรค์งานนวัตกรรม (T2C: Team / Customer Focus / Creative and innovation) >
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้อำนวยการ
    ประวัติโรงพยาบาล
    ลักษณะสำคัญขององค์กร
    ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
    โครงสร้างองค์กร
    ความภูมิใจขององค์กร
    ที่ตั้งโรงพยาบาล
    เรื่องร้องเรียน
    บริการข้อมูล
    ตรวจสอบสิทธิ์
    DATA CENTER
    สถิติการให้บริการ
    ข้อมูลด้านยา
    เอกสาร/ความรู้ สำหรับประชาชน
    ทันตกรรม
    เภสัชกรรม
    เอกสาร/ความรู้ สำหรับบุคลากร
    บทความวิจัย รพ.สว่างฯ
    บทความวิจัย ที่อื่น
    แก้ไขปัญหา HOSxP V.4 เบื้องต้น
    Download
    ITA
    ITA ปีงบ 2561
    ITA ปีงบ 2562
    ITA ปีงบ 2563
    เว็บน่าสนใจ
    HDC กระทรวงสาธารณสุข
    HDC สำนักงานสาธารณสุขอุทัยธานี
    QOF 2559
    QOF 2560
    สปสช.
    กระทรวงสาธารณสุข
    กองบริหารการสาธารณสุข
    Intranet โรงพยาบาล
    คลังเอกสารงานคุณภาพ
 


ผู้ใช้บริการ 52420
วันนี้ 74
เดือนนี้ 503

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2563 ทั้งหมด
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภท ว.การแพทย์ ปีงบประมาณ 2563
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภท ว.เภสัช ปีงบประมาณ 2563
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ปีงบประมาณ 2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2562 ทั้งหมด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2561 ทั้งหมด
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
  แผนจัดซื้อยา 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผ้ชะการเสนอราคา ครุภณฑ์สำนักงาน
  ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 61160
โทร 056 599 000, 056 599 115 โทรสาร 056 599 000, 056 599 115 ต่อ 103