โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
วิสัยทัศน์ (vision): เครือข่ายบริการที่มีคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข , พันธกิจ(Mission) : 1.จัดบริการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู คุ้มครองผู้บริโภคแบบองค์รวมเชื่อมโยงทุกระดับ 2.จัดระบบการส่งต่ออย่างมีมาตรฐาน 3.บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 4.สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายและประชาชน 5.สนับสนุนความรู้ด้านวิชาการในพื้นที่ , ค่านิยม (values) : ทีมเด่น เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สร้างสรรค์งานนวัตกรรม (T2C: Team / Customer Focus / Creative and innovation) >
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้อำนวยการ
    ประวัติโรงพยาบาล
    ลักษณะสำคัญขององค์กร
    ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
    โครงสร้างองค์กร
    ความภูมิใจขององค์กร
    ที่ตั้งโรงพยาบาล
    เรื่องร้องเรียน
    บริการข้อมูล
    ตรวจสอบสิทธิ์
    DATA CENTER
    สถิติการให้บริการ
    ข้อมูลด้านยา
    เอกสาร/ความรู้ สำหรับประชาชน
    ทันตกรรม
    เภสัชกรรม
    เอกสาร/ความรู้ สำหรับบุคลากร
    บทความวิจัย รพ.สว่างฯ
    บทความวิจัย ที่อื่น
    แก้ไขปัญหา HOSxP V.4 เบื้องต้น
    Download
    ITA
    ITA ปีงบ 2561
    ITA ปีงบ 2562
    ITA ปีงบ 2563
    เว็บน่าสนใจ
    HDC กระทรวงสาธารณสุข
    HDC สำนักงานสาธารณสุขอุทัยธานี
    QOF 2559
    QOF 2560
    สปสช.
    กระทรวงสาธารณสุข
    กองบริหารการสาธารณสุข
    Intranet โรงพยาบาล
    คลังเอกสารงานคุณภาพ
 


ผู้ใช้บริการ 52385
วันนี้ 39
เดือนนี้ 468

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
ความภาคภูมิใจขององค์กร

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร :

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2559 ระดับ 2 วันที่ 10 มกราคม 2560 กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข

 

1.ชนะเลิศการดำเนินงานควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกระดับจังหวัด ปี 2559 และได้ไปนำเสนอระดับเขต

2.เป็นตัวแทนจังหวัดนำเสนอโรงพยาบาลคุณธรรมระดับเขต

3.ชนะเลิศการประกวดระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ระดับจังหวัด ปี2558 และได้ไปนำเสนอระดับเขต

4.นำเสนอผลงานการดูแลผู้ป่วยวัณโรค หอบหืด ระบบยา ระบบIC ในงานประชุมวิชาการระดับจังหวัดปี2558

5.CUP มีรพ.สต.ระดับ 5 ดาว ในปี 2558

6.ประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์ ระดับ 5  ปี 2557

7.รางวัลบุคลากรดีเด่น คนดีศรีสาธารณสุข ระดับเขตปี 2557

8.รางวัลรองชนะเลิศระดับเขต การนำเสนอ DHS ปี 2557

9.ชนะเลิศอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๘ ปี 2555-2556

10.ชนะเลิศการประกวดคนดีศรีระบาด ระดับโรงพยาบาล รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับรพ.สต.และระดับหมู่บ้าน  (เป็นตัวแทนจังหวัดประกวดระดับเขต) ปี2556

11.ชนะเลิศ SRRT ระดับ รพ.สต. ดีเด่น  ปี 2556

12.ชนะเลิศการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ระดับจังหวัด ปี 2556-57

13.โล่เกียรติคุณ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ โรงพยาบาลต้นแบบ ลดโลกร้อน ปี 2556

14.ประกาศเกียรติคุณเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับจังหวัดแก้ไขน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพประจำปี ๒๕๕๖

15.เกียรติคุณเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ เป็นองค์ปกครองท้องถิ่นต้นแบบด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2556

16.รางวัลกองทุนดีเด่น ระดับ A ปี 2556

17.ชนะเลิศ จิตอาสา ระดับเขต ปี 2555-2556

18.ผ่านเกณฑ์การประเมินตำบล long term care (การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว) ระดับจังหวัด เป็นตัวแทนจังหวัดนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเขต

19.รางวัลชนะเลิศคลินิกสุขภาพวัยรุ่น ปี 2554

20.รางวัลผู้ดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชดีเด่น ปี 2554

21.รางวัลผลการดำเนินงานสุขภาพจิตระดับCUP ดีเด่น รางวัลระดับเขต ปี 2554 

โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 61160
โทร 056 599 000, 056 599 115 โทรสาร 056 599 000, 056 599 115 ต่อ 103