โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
วิสัยทัศน์ (vision): เครือข่ายบริการที่มีคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข , พันธกิจ(Mission) : 1.จัดบริการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู คุ้มครองผู้บริโภคแบบองค์รวมเชื่อมโยงทุกระดับ 2.จัดระบบการส่งต่ออย่างมีมาตรฐาน 3.บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 4.สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายและประชาชน 5.สนับสนุนความรู้ด้านวิชาการในพื้นที่ , ค่านิยม (values) : ทีมเด่น เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สร้างสรรค์งานนวัตกรรม (T2C: Team / Customer Focus / Creative and innovation) >
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้อำนวยการ
    ประวัติโรงพยาบาล
    ลักษณะสำคัญขององค์กร
    ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
    โครงสร้างองค์กร
    ความภูมิใจขององค์กร
    ที่ตั้งโรงพยาบาล
    เรื่องร้องเรียน
    บริการข้อมูล
    ตรวจสอบสิทธิ์
    DATA CENTER
    สถิติการให้บริการ
    ข้อมูลด้านยา
    เอกสาร/ความรู้ สำหรับประชาชน
    ทันตกรรม
    เภสัชกรรม
    เอกสาร/ความรู้ สำหรับบุคลากร
    บทความวิจัย รพ.สว่างฯ
    บทความวิจัย ที่อื่น
    แก้ไขปัญหา HOSxP V.4 เบื้องต้น
    Download
    ITA
    ITA ปีงบ 2561
    ITA ปีงบ 2562
    ITA ปีงบ 2563
    เว็บน่าสนใจ
    HDC กระทรวงสาธารณสุข
    HDC สำนักงานสาธารณสุขอุทัยธานี
    QOF 2559
    QOF 2560
    สปสช.
    กระทรวงสาธารณสุข
    กองบริหารการสาธารณสุข
    Intranet โรงพยาบาล
    คลังเอกสารงานคุณภาพ
 


ผู้ใช้บริการ 52387
วันนี้ 41
เดือนนี้ 470

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

โรงพยาบาลสว่างอารมณ์

 

วิสัยทัศน์(vision)

เครือข่ายบริการที่มีคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

 

พันธกิจ(Mission)

1. จัดบริการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู คุ้มครองผู้บริโภคแบบองค์รวมเชื่อมโยงทุกระดับ

2. จัดระบบการส่งต่ออย่างมีมาตราฐาน 

3. บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

4. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายและประชาชน

5. สนันสนุนความรู้ด้านวิชาการในพื้นที่

 

ค่านิยม(values)

ทีมเด่น เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สร้างสรรค์งานนวัตกรรม

(T2C: Team / Customer  Focus / Creative and  innovation) 

 

เข็มมุ่ง

1. โรงพยาบาลต้นแบบการบริหารจัดการการเงินการคลัง ปี 2559

2. โรงพยาบาลต้นแบบการพัฒนาคุณภาพแบบองค์รวมครอบคลุมทุกระดับ ปี 2560

- การพัฒนาระบบสารสนเทศและเวชระเบียน (ต.ค.59-ม.ค.60)

- การบริหารความเสี่ยง(ก.พ.60-พ.ค.60)

     - การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร(มิ.ย.60-ก.ย.60)

CUP สว่างอารมณ์ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ CUP เป็นแผน 5 ปี(2556-2560)    การจัดทำแผนเริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ได้จัดประชุมตัวแทนจากทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากชุมชน หลังจากนั้นเดือนเมษายน 2556 จัดประชุมทั้ง CUP เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ โดยเชิญท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้นำในการจัดทำแผน โดยใช้เทคนิค SWOT & BSC เป็นแนวทาง ทำให้ได้แผนยุทธศาสตร์แบบ IRBM โดยใช้ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2556 เป็นต้นมา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมีนโยบายแต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบตามกลยุทธ์ทั้ง 5 กลยุทธ์และมีระบบติดตามผลการดำเนินการในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทุกเดือน ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานโดยใช้แนวคิด 3Pและ 3C – PDSA จัดเวทีในนำเสนอผลงานเด่นและมอบรางวัลทุก 6 เดือน ทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์ทุกปี ส่งผลให้ในปี 2558 ตัวชี้วัดส่วนใหญ่บรรลุผลมากกว่าร้อยละ 80 จึงได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเพื่อปรับกลยุทธ์ให้ทันสถานการณ์ โดยใช้ผลการวิเคราะห์ Future search     (ม.นเรศวรพาทบทวนในโครงการร่วม 24 DHS) และนำแนวทาง GROW model & Blue ocean & IRBM มาผสมผสานกับ 6BB+ ทำให้ได้แผนกลยุทธ์ใหม่ในเดือนกันยายน 2558 ซึ่งเป็นแผนที่ใช้ในปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้

 

แผนที่กลยุทธ์ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี คลิกที่นี่

โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 61160
โทร 056 599 000, 056 599 115 โทรสาร 056 599 000, 056 599 115 ต่อ 103