โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
วิสัยทัศน์ (vision): เครือข่ายบริการที่มีคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข , พันธกิจ(Mission) : 1.จัดบริการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู คุ้มครองผู้บริโภคแบบองค์รวมเชื่อมโยงทุกระดับ 2.จัดระบบการส่งต่ออย่างมีมาตรฐาน 3.บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 4.สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายและประชาชน 5.สนับสนุนความรู้ด้านวิชาการในพื้นที่ , ค่านิยม (values) : ทีมเด่น เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สร้างสรรค์งานนวัตกรรม (T2C: Team / Customer Focus / Creative and innovation) >
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้อำนวยการ
    ประวัติโรงพยาบาล
    ลักษณะสำคัญขององค์กร
    ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
    โครงสร้างองค์กร
    ความภูมิใจขององค์กร
    ที่ตั้งโรงพยาบาล
    เรื่องร้องเรียน
    บริการข้อมูล
    ตรวจสอบสิทธิ์
    DATA CENTER
    สถิติการให้บริการ
    ข้อมูลด้านยา
    เอกสาร/ความรู้ สำหรับประชาชน
    ทันตกรรม
    เภสัชกรรม
    เอกสาร/ความรู้ สำหรับบุคลากร
    บทความวิจัย รพ.สว่างฯ
    บทความวิจัย ที่อื่น
    แก้ไขปัญหา HOSxP V.4 เบื้องต้น
    Download
    ITA
    ITA ปีงบ 2561
    ITA ปีงบ 2562
    เว็บน่าสนใจ
    HDC กระทรวงสาธารณสุข
    HDC สำนักงานสาธารณสุขอุทัยธานี
    QOF 2559
    QOF 2560
    สปสช.
    กระทรวงสาธารณสุข
    กองบริหารการสาธารณสุข
    Intranet โรงพยาบาล
    คลังเอกสารงานคุณภาพ
 


ผู้ใช้บริการ 11240
วันนี้ 18
เดือนนี้ 239

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
ITA ปีงบ 2562

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เรื่อง รายงานผลการวอเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เรื่อง รายงานสรุปผล และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนเงินบำรุง ปีงบ 2562 (1)

Plan fin ปีงบ 2562 (1)

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

(1),(2),(3),(4),(5),(6)

รายงานผลตามแผน ไตรมาส 1 2562

เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เรื่อง การประกาศผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมากครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เดือน มกราคม 2562

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เดือน มีนาคม 2562

โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 61160
โทร 056 599 000, 056 599 115 โทรสาร 056 599 000, 056 599 115 ต่อ 103