โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
วิสัยทัศน์ (vision): เครือข่ายบริการที่มีคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข , พันธกิจ(Mission) : 1.จัดบริการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู คุ้มครองผู้บริโภคแบบองค์รวมเชื่อมโยงทุกระดับ 2.จัดระบบการส่งต่ออย่างมีมาตรฐาน 3.บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 4.สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายและประชาชน 5.สนับสนุนความรู้ด้านวิชาการในพื้นที่ , ค่านิยม (values) : ทีมเด่น เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สร้างสรรค์งานนวัตกรรม (T2C: Team / Customer Focus / Creative and innovation) >
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้อำนวยการ
    ประวัติโรงพยาบาล
    ลักษณะสำคัญขององค์กร
    ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
    โครงสร้างองค์กร
    ความภูมิใจขององค์กร
    ที่ตั้งโรงพยาบาล
    เรื่องร้องเรียน
    บริการข้อมูล
    ตรวจสอบสิทธิ์
    DATA CENTER
    สถิติการให้บริการ
    ข้อมูลด้านยา
    เอกสาร/ความรู้ สำหรับประชาชน
    ทันตกรรม
    เภสัชกรรม
    เอกสาร/ความรู้ สำหรับบุคลากร
    บทความวิจัย รพ.สว่างฯ
    บทความวิจัย ที่อื่น
    แก้ไขปัญหา HOSxP V.4 เบื้องต้น
    Download
    ITA
    ITA ปีงบ 2561
    ITA ปีงบ 2562
    ITA ปีงบ 2563
    เว็บน่าสนใจ
    HDC กระทรวงสาธารณสุข
    HDC สำนักงานสาธารณสุขอุทัยธานี
    QOF 2559
    QOF 2560
    สปสช.
    กระทรวงสาธารณสุข
    กองบริหารการสาธารณสุข
    Intranet โรงพยาบาล
    คลังเอกสารงานคุณภาพ
 


ผู้ใช้บริการ 52435
วันนี้ 89
เดือนนี้ 518

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
ลักษณะสำคัญขององค์กร

ลักษณะสำคัญขององค์กร (Organization Profile)

สภาพแวดล้อมขององค์กร

บริการหลัก (main service):      

          โรงพยาบาลสว่างอารมณ์เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง แบบองค์รวมครอบคลุม  4 มิติ ( ส่งเสริม  รักษา  ป้องกัน  ฟื้นฟู ) ในระดับปฐมภูมิเละทุติยภูมิ โดยให้บริการสุขภาพทั้งเชิงรุกและเชิงรับแก่ประชาชนในเขตอำเภอสว่างอารมณ์และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น อำเภอทัพทันและ อำเภอลาดยาวรวมถึงผู้รับบริการต่างถิ่นที่ผ่านมารับบริการ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนทรัพยากรให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย 8  แห่ง และเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาแพทย์ พยาบาล สาธารณสุขจากหลายสถาบัน

ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency) :    

    1.การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์   

    2.การให้บริการปฐมภูมิและทุติยภูมิครอบคลุมทั้งอำเภอตามแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัวตามแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System) เช่น โรคเรื้อรัง      

โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 61160
โทร 056 599 000, 056 599 115 โทรสาร 056 599 000, 056 599 115 ต่อ 103